Informace o zpracování osobních údajů

Správce údajů: HO Železný Brod, z.s. (dále jen „spolek“)
Sídlo: Hrubá Horka č. ev. 13, Železný Brod, PSČ 468 22
IČ: 07068174
Web: www.hozb.org
Kontaktní osoba: předseda spolku, predseda@hozb.org

Níže naleznete informace o zpracování osobních údajů, které spolek zpracovává v rámci své činnosti.

Účely zpracování osobních údajů

Hlavním účelem zpracování osobních údajů je evidence členské základny, vedení seznamu členů spolku a možnost kontaktování jednotlivých členů v souvislosti se záležitostmi týkajícími se činnosti spolku.

Jaké údaje spolek zpracovává?

Spolek zpracovává údaje, které potřebuje k vedení evidence členské základny, tedy identifikační a kontaktní údaje; jméno, příjmení, kontaktní adresu, datum narození, telefon a e-mail.

Zdroje osobních údajů

Spolek získává osobní údaje od člena spolku, které člen sdělí spolku při podání přihlášky do spolku.

Předávání osobních údajů třetím stranám

Spolek nepředává osobní údaje třetím stranám.

Předávání osobních údajů do zahraničí

Spolek nepředává osobní údaje do zahraničí.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje spolek zpracovává po dobu trvání členství ve spolku a 2 roky po ukončení členství ve spolku.

Jaká jsou Vaše práva?

  • Můžete požádat o přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných spolkem, a požádat o kopii těchto osobních údajů.
  • Můžete požádat o opravu nebo doplnění nepřesných osobních údajů.
  • Můžete požádat o výmaz osobních údajů zpracovávaných spolkem, pokud již pominul účel zpracování nebo pokud jsou spolkem zpracovávány protiprávně; toto právo se neuplatní v případě, že zpracování osobních údajů i nadále je nezbytné pro splnění právní povinnosti spolku, pro účely archivace a pro výkon či obhajobu právních nároků spolku.
  • Můžete požádat o omezení zpracování svých osobních údajů (např. pokud člen popírá přesnost osobních údajů, spolek omezí jejich zpracování po dobu, než provede jejich opravu).
  • Máte právo na přenositelnost údajů; spolek poskytne osobní údaje v běžně použitelném a čitelném formátu.
  • Máte právo podat stížnost proti zpracování u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.