Stanovy spolku

Stanovy spolku byly schválené členskou schůzí ze dne 23.3.2018. Původní verzi dokumentu můžete stáhnout zde: Stanovy HOŽB 23.3.2018


Stanovy HO Železný Brod, z. s.

Úvodní ustanovení

Zapsaný spolek s názvem HO Železný Brod, z. s. (dále jen spolek) je dobrovolným spolkem občanů, sdružených na základě jejich zájmů o provozování horolezectví a jemu blízkých sportovních činností.

Sídlem spolku je obec Železný Brod.

Účel spolku

Hlavní činností spolku je uspokojování a ochrana zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen. Těmito hlavními zájmy jsou:

 • provozování horolezeckého sportu a obdobné činnosti v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, včetně organizace a vytváření materiálních a tréninkových podmínek pro tuto činnost
 • vedení svých členů a ostatních zájemců o horolezecký sport k dodržování základních sportovních a etických pravidel
 • zajišťování vzdělávací a metodické činnosti pro své členy
 • podporování a vzdělávání mládeže se zájmem o horolezectví
 • podporování a rozvíjení soutěžního horolezectví
 • ochrana přírody a krajiny
 • údržba lezeckých terénů
 • zastupování členů spolku v Českém horolezeckém svazu, pokud jsou členy této organizace

Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném použití spolkového majetku. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

Členství v spolku

Členství ve spolku je založené na dobrovolnosti a jeho členem se může stát kterákoli fyzická osoba, souhlasící s účelem spolku.

Členství ve spolku se vztahuje pouze na osobu člena a nepřechází na jeho právního zástupce.

Vznik členství

O příjetí za člena žádá uchazeč na základě písemné přihlášky.

V případě nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce.

Podáním přihlášky uchazeč projevuje vůli být vázán stanovami spolku od okamžiku, kdy se stane členem.

O přijetí uchazeče za člena spolku rozhoduje Rada.

Rada informuje členy spolku o rozhodnutí o přijetí nového člena.

Proti rozhodnutí o přijetí nového člena můžou členové spolku podat odpor do 10 dnů od obdržení informace o přijetí. Pokud tento odpor podá více než čtvrtina členů s hlasovacím právem, musí být přijetí nového člena projednáno Členskou schůzí.

Zánik členství

Členství v spolku zaniká vystoupením, vyloučením, případně úmrtím.

Členství v spolku zaniká nezaplacením členských příspěvků. Stane se tak na konci února, bez předchozího upozornění.

V případě závažného porušení povinností vyplývajících ze členství ve spolku, může nejvyšší orgán rozhodnout o vyloučení člena.

Rozhodnutí o vyloučení je písemně doručeno vyloučenému členu nejpozději do 30 dní od rozhodnutí.

Práva člena spolku

Účastnit se všech činností organizovaných spolkem.

Požívat benefitů plynoucích ze členství v spolku vč. zapůjčení oddílového materiálu.

Účastnit se členské schůze.

Od 15 let věku hlasovat na členské schůzi.

Od 18 let věku být volen do statutárních orgánů.

Být informován o činnosti spolku a o stavu hospodaření s jeho majetkem.

Povinnosti člena spolku

Platit členské příspěvky.

Dodržovat stanovy spolku a podřizovat se rozhodnutím jeho orgánů.

Šetřit a chránit majetek spolku a dbát o jeho řádnou údržbu.

Vykonávat řádně funkci funkcionáře spolku nebo člena výboru.

Působit ve prospěch a rozvoj spolku.

Pečovat o prostory a objekty svěřené spolku.

Dodržovat lezecká a etická pravidla horolezecké činnosti.

Seznam členů

Spolek vede seznam svých členů.

Zápis do seznamu členů se provádí na základě přijetí uchazeče za člena.

Výmaz ze seznamu členů se provádí na základě ukončení členství.

Seznam členů je přístupný všem členům spolku na vyžádání.

Členské příspěvky

Členské příspěvky jsou základním projevem příslušnosti člena ke spolku. Představují nedílnou součást finančních příjmů.

Výši členských příspěvků stanoví Členská schůze na základě návrhu Rady.

Organizace spolku: Členská schůze

Členská schůze je nejvyšší orgán a rozhoduje zejména ve věcech:

 • zániku spolku, sloučení s jinou organizací, zakládání jiných právnických osob,
 • změny stanov,
 • složení Rady spolku,
 • o odporu při přijímání nových členů,
 • vyloučení stávajících členů,
 • výše členského příspěvku,
 • schválení rozpočtu,
 • způsobu vypořádání majetku spolku při jeho rozdělení a zániku.
 • Členskou schůzi svolává Rada spolku nejméně jednou ročně.
 • Členskou schůzi svolává Rada z podnětu alespoň třetiny členů s hlasovacím právem. Nesvolá-li Rada členskou schůzi do 30 dní od doručení podnětu, může ten kdo podnět podal svolat členskou schůzi sám.
 • Členská schůze je svolávána písemně, nejméně 30 dnů předem. Pozvánka může být zaslána emailem. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a program schůze.
 • Členská schůze přijímá usnesení minimálním počtem třetiny všech členů s hlasovacím právem a zároveň většinou přítomných členů s hlasovacím právem.
 • Rada  spolku zajistí vyhotovení zápisu ze Členské schůze do 30 dnů od jejího ukončení.

Organizace spolku: Rada

Rada je kolektivní statutární orgán. Rozhoduje ve věcech, které nejsou stanovami svěřeny do pravomoci nejvyššího orgánu.

Rada je zodpovědná za:

 • plnění usnesení, přijatých nejvyšším orgánem spolku,
 • zajištění řádného fungování a hospodaření spolku,
 • přijímání nových členů,
 • svolávání členských schůzí,
 • vedení seznamu členů.
 • Rada spolku je pětičlenná. Tvoří jí předseda, 1. místopředseda, 2. místopředseda a další dva členové.
 • Funkční období Rady jsou 2 roky.
 • Dojde-li během funkčního období Rady ke snížení počtu členů, může Rada kooptovat dva nové členy.
 • Pokud mezi konáním Členských schůzí klesne počet zvolených členů Rady pod tři, musí Rada svolat mimořádnou Členskou schůzi, která provede volbu nové Rady spolku.
 • Rada spolku přijímá usnesení nadpoloviční většinou svých členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 • Rada zasedá dle potřeby. Z těchto zasedání pořizuje zápis, který zpřístupní členům spolku bez zbytečného odkladu.
 • Zastupování a jednání jménem spolku
 • Statutárním orgánem spolku je Rada, za kterou jedná a podepisuje předseda.
 • K zastupování předsedy dochází v případě: jeho odvolání nebo odstoupení z této funkce, jeho dlouhodobé nepřítomnosti nebo nezpůsobilosti vykonávat svěřenou funkci, ukončení jeho členství ve spolku
 • Funkci předsedy v rozsahu práv a povinností, vyplývajících ze stanov spolu vykonávají v zastoupení předsedy ostatní funkcionáři Rady v tomto pořadí: 1. místopředseda, 2. místopředseda